... خدایا

گاهی خدا انقدرصدای تورودوست داره که سکوت میکنه تاتوبارها بگی خدای من

... خدایا

گاهی خدا انقدرصدای تورودوست داره که سکوت میکنه تاتوبارها بگی خدای من